Privacy

Vogelwerkgroep de Haeselaar, gevestigd aan Wiejerdstraat 4, 6102 BA Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@vwgdehaeselaar.nl
https://www.vwgdehaeselaar.nl/
Wiejerdstraat 4
6102 BA Echt

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vogelwerkgroep de Haeselaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contact formulier op deze website, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website, ip adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vwgdehaeselaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vogelwerkgroep de Haeselaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het bijhouden van een leden administratie
  • Correspondentie met leden over activiteiten en andere zaken omtrent het reilen en zeilen van een vereniging.
  • Vogelwerkgroep de Haeselaar analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vogelwerkgroep de Haeselaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van Vogelwerkgroep de Haeselaar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk, voor het doel waarmee ze zijn opgeslagen en verwerkt, bewaard. Vanaf het moment van beƫindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vogelwerkgroep de Haeselaar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vogelwerkgroep de Haeselaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die niet voldoen aan de daarvoor gestelde regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vogelwerkgroep de Haeselaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vwgdehaeselaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vogelwerkgroep de Haeselaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vogelwerkgroep de Haeselaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vwgdehaeselaar.nl