Wie zijn wij

Vogelwerkgroep De Haeselaar is opgericht in 1988.
Een paar ‘bevlogen vogelaars’ hebben elkaar destijds gevonden. Na een eerste bijeenkomst werd besloten om een vogelwerkgroep op te richten.
Doelstelling van deze werkgroep was om vogels binnen de gemeente Echt-Susteren te gaan inventariseren en te gaan beschermen. Dat werd gedaan door vogeltellingen, waarbij de telgegevens aan Sovon werden doorgegeven. Sovon is de instantie die zich bezighoudt met aantallen, de verspreiding en de ecologie van vogelpopulaties binnen Nederland.
De activiteiten in de beginjaren richtten zich vooral op het tellen van trekvogels en huiszwaluwen. Verder werden nestkasten voor kerkuilen en zangvogels opgehangen.

Hiermee zijn onze leden nog steeds actief bezig. Daarnaast zijn er ook een paar andere activiteiten gestart.

Activiteiten in het kort:

Trektellen

Vanaf onze telpost Aan de Majoor in Koningsbosch worden in het najaar dagelijks vogels geteld. In het najaar verlaten veel vogels de broedgebieden om naar hun overwinteringsgebieden te gaan. Een deel van deze vogels vliegt hierbij over Koningsbosch, waar ze elk jaar geteld worden. Jaarlijks zijn dat bijna 600.000 vogels!

De resultaten van deze tellingen zijn terug te vinden op deze website.
Coördinator van het trektellen is Paul Evers (paulevers1947@gmail.com)  

Vogelinventarisaties

Verschillende leden houden zich in groepjes of individueel bezig met het tellen van vogels. Het gaat hierbij om broedvogels, maar ook om vogels die hier tijdelijk (bijv. in de winter) zijn. 
Elke dinsdagmorgen wandelen leden van onze vereniging door de prachtige en stille natuurgebieden rondom abdij Lilbosch en de Körbusch. Tijdens deze wandelingen worden vogels geteld. Bijna altijd worden leuke en bijzondere waarnemingen gedaan.
Weer andere leden hebben een vast gebiedje waar in het voorjaar broedvogels geteld worden (BMP-telling). Al deze telgegevens worden doorgegeven aan Sovon.

Coördinator van de wandelingen bij abdij Lilbosch en Körbusch is Ton Leurs (tonenmienleurs@gmail.com).
Belangstelling? Wandel gerust eens met ons mee.

Nestkastenproject abdij Lilbosch

Bezoekers van deze abdij zullen aan de bomen rondom in de tuin nestkasten hebben zien hangen. Deze zijn opgehangen door leden van onze werkgroep. Jaarlijks wordt vastgesteld dat weer veel kool- en pimpelmezen, boomklevers, een enkele vliegenvanger en nog heel veel andere soorten dankbaar gebruik hebben gemaakt van deze nestkasten.

Coördinator van dit nestkastenproject is Ton Leurs (tonenmienleurs@gmail.com)

Bescherming uilen

Kerk- steen- en bosuil hebben het, ook in Echt-Susteren, niet gemakkelijk. 
Goede leefgebieden (biotopen) zijn steeds moeilijker te vinden. Een belangrijk kenmerk voor een goed biotoop is, dat er nestgelegenheid is. Er zal een plek moeten zijn waar de uilen op een veilige manier hun eieren kunnen leggen en hun jongen groot kunnen brengen. Om hen daarbij te helpen hebben we nestkasten geplaatst. Voor de kerkuilen zijn dat er 20, voor de bosuilen 13 en voor de steenuilen 80. Jaarlijks worden de nestkasten op broedsels gecontroleerd en schoongemaakt. 

Coördinator van de uilenwerkgroep is Geco Visscher (gecovisscher@gmail.com)

Actuele ontwikkelingen

Bescherming van vogels gaat verder dan het tellen van vogels en het ophangen/plaatsen van nestkasten. Wij proberen in te spelen op actuele ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op vogels. Zo adviseren wij de gemeente Echt-Susteren als het gaat om het beheer van onze bossen. Ook zijn we actief betrokken bij het geven van voorlichting aan inwoners en de gemeente over de plaatsing van windmolens.

Meer informatie hierover is te krijgen bij Geco Visscher (gecovisscher@gmail.com)

Vrijwilligers gezocht

Zwaluwen

Net als veel andere vogels, hebben ook huis- en gierzwaluwen steeds meer moeite om goede nestgelegenheid te vinden. Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd waardoor gaten en kieren afgedicht worden. Het is voor gierzwaluwen daardoor steeds lastiger om een plek te vinden waar gebroed kan worden. Huiszwaluwen broeden in zelfgemaakte nesten onder (witte) dakgoten. Ze gebruiken hiervoor modder. Modder is, zeker in droge zomers, bijna niet te vinden. Daar komt bij dat er bewoners zijn die overlast ervaren van de uitwerpselen van die huiszwaluwen. Nesten worden daardoor soms vernield. Om deze vogels beter te kunnen beschermen is het belangrijk dat er gegevens bekend zijn over aantallen en de plaatsen waar ze broeden. Wij zoeken nog mensen die de broedplaatsen van deze zwaluwen willen gaan tellen. Het is niet moeilijk en kan op elk gewenst tijdstip gedaan worden.

Meer informatie hierover is te krijgen bij Ger Peulen (ger.peulen@outlook.com)

Watervogels Maasplassen

Elke winter komen grote aantallen, ganzen, eenden, waterhoentjes en allerlei andere watervogels naar Nederland om hier te overwinteren. Een deel daarvan verblijft dan bij de Maasplassen. Om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen is het belangrijk dat deze vogels geteld worden. Ook hiervoor zoeken we nog vrijwilligers.    

Meer informatie hierover is te krijgen bij Ger Peulen (ger.peulen@outlook.com)